Medlemssider / Vejforhold
 
 
Kort om klassifisering af veje

Offentlig vej
En offentlig vej er en vej, gade mv, 
som staten eller en kommune administrerer efter lov om offentlige veje.

Privat fællesvej og privat fællessti
En privat fællesvej er en vej, gade mv., der ikke er en offentlig vej, og som fungerer som færdselsareal for en eller flere ejendom(me), der ejes af en anden end den, der ejer vejarealet. Vejen administreres efter lov om private fællesveje.

En privat fællessti er et færdselsareal, som fortrinsvis er forbeholdt gående eller cyklende færdsel, og som fungerer som færdselsareal for en eller flere ejendom(me), der ejes af en anden end den, der ejer vejarealet. Vejen administreres efter lov om private fællesveje.

I bymæssig bebyggelse er det ejerne af de grunde, der grænser op til den private fællesvej og/eller private fællessti, som er ansvarlige for vejens og/eller stiens drift og vedligeholdelse. Det betyder, at det er grundejere, som har ansvaret for og skal afholde udgifterne til, at vejen og/eller stien er i en ordentlig stand, renholdt, har forsvarligt afløb og ikke udgør en sikkerhedsmæssig risiko for færdslen. Hvis der ikke er aftalt andet mellem grundejerne, skal den enkelte grundejer vedligeholde vejen og/eller stien ud for egen matrikel ud til midten af vej og/eller sti. Det gælder ikke kun den side, der er udkørsel til, men også eventuelle andre veje og/eller stier, som grunden grænser op til.
Kommunerne stiller i nogle lokalplaner krav om, at der skal oprettes en grundejer-forening, som typisk skal sørge drift og vedligeholdelse af de fælles adgangsveje. Dette er tilfældet for vores område.
 
Privat vej
En privat vej er en vej, der ikke opfylder betingelserne for at være offentlig vej eller privat fællesvej. Vejen fungerer alene som færdselsareal for den ejendom, hvorpå vejen er beliggende, fx interne boligveje på en større ejendom, som tilhører en andelsboligforening eller et boligselskab. Ejeren af en privat vej har ret til ved skiltning helt eller delvist at begrænse færdslen på vejen. Vejen administreres efter lov om private fællesveje og lov om mark- og vejfred.

Vejforhold

Vejnettet i grundejerforeningens område indbefatter Videbechs Allé samt vejadgang til Egedal, og det består af både private fællesveje og private veje. Fordelingen af forskellige vejtyper i området fremgår af vejfortegnelsen for Viborg Kommune. Grundejerforeningen har tidligere forsøgt at få opklassificeret Videbechs Allé fra privat fællesvej til offentlig vej, men Viborg Kommune har afslået at ændre vejens status. Læs mere om sagen her.

De private fællesveje omfatter Videbechs Alle fra porten ved Egeskovvej til Egedal samt de fleste stikveje. To stikveje, svarende til Videbechs Allé 15-29, 89-95, 113-119 og Videbechs Allé 121-135 overgår dog først til grundejerforeningens vedligehold, når kommunen har udlagt asfaltslidlag på strækningerne. Samlet udgør de private fællesveje 2098 meter asfalteret vej og 96 meter grusvej (vejadgang til Egedal). Hertil kommer mere end 600 meter private fællesstier. Klik på oversigtskort nedenfor.

De private fællesstier omfatter den asfalterede gangsti langs Videbechs Alle fra porten ved Egeskovvej til efterskolen, samt grusstien i forlængelse stikvejen Videbechs Allé 15-29, 89-95, 113-119, der har forbindelse til egeskoven og skovstierne.

De private veje omfatter bl.a. vejstrækningerne til Videbechs Allé 12-42, 44-62, 31A-43B, 61-87 og 97-111 samt vejen mellem efterskolen og kunstgræsbanen. 


Klik på kortet eller hold musen henover kortet for flere informationer.

Vedligehold og drift af områdets private fællesveje, fællesstier og private veje
Grundejerforeningen står for vedligeholdelse og drift af de private fællesveje og fællesstier samt vejadgangen til Egedal. Det vil sige, at det er grundejerne i fællesskab, som afholder udgifterne til, at de private fællesveje og fællesstier er i en forsvarlig vedligeholdelsesstand samt sørge for renholdelse, snerydning og glatførebekæmpelse. For de private veje i området gælder samme krav, men udgifterne hertil skal afholdes af de respektive grundejere.

Der foretages normalt ikke snerydning eller glatførebekæmpelse på førnævnte private fællessti med grusbelægning, da denne har karakter af rekreativ sti med ringe betydning for afvikling af færdslen (jf. kommunens servicemål for vintervedligeholdelse af stier).
 
Du skal være opmærksom på, at grundejerforeningens vedligeholdelse og drift ikke omfatter græsrabatter og overkørsler mellem ejendommenes matrikulære skel og vejbelægningens kant. Udførelsen af disse forpligtigelser påhviler fortsat ejerne af de til den private fællesvej grænsende ejendomme. Hvor den tilgrænsende ejendom udgøres af fællesarealer under foreningen, da sørger foreningen for drift og vedligeholdelse af den tilstødende græsrabat.
 
Endvidere skal du være opmærksom på, at det ifølge kommunen er den enkelte grundejer, som sørger for klipning og beskæring af træer og buske ud mod privat fællesvej og privat fællessti, således at veje og stier kan benyttes i fuld bredde.

Kommunen har tilsynspligt med områdets private fællesveje, fællesstier og private veje med hensyn til, om forpligtigelserne vedrørende vedligeholdelse og drift overholdes. Opfyldes forpligtelserne ikke, da kan kommunalbestyrelsen bestemme, at kommunen helt eller delvis sørger for at udføre det manglende arbejde, for grundejerens eller grundejernes regning.

Læs mere om reglerne hos statens retsinformation: Lov om private fællesveje (afsnit I, III og IV). 


Parkering
Du skal være opmærksom på, at det ifølge parkeringsbekendtgørelsen for Viborg Kommune er forbudt at foretage standsning eller parkering - helt eller delvist - i græsrabatten langs vores private fællesveje. Parkering kan dog foretages på selve kørebanen, så bilen holder langs yderkanten af vejen, men kun hvis den ikke holder til fare eller ulempe. 

 
Påtrængende vedligeholdelsyesopgaver
Flere strækninger af de private fællesveje på Videbechs Allé trænger til istandsættelse. Det gælder ikke mindst stamvejen til Videbechs Allé, der er i en dårlig forfatning, og som kræver en snarlig og omfattende istandsættelse. Udgifterne til lapninger af revner og småhuller mv. må forventes at vokse de kommende år, hvorfor det er påkrævet med en mere gennemgribende renovering af stamvejen, så omkostningerne ikke bliver større end højst nødvendig. En sådan vil bl.a. indbefatte udskiftning og højderegulering af rendestensbrønde, opretning og udlægning af nyt slidlag på hele den ca. 900 m lange strækning fra porten ved Egeskovvej til afslutningen ved Egedalen. Desuden skal der etableres nye hastighedsdæmpende foranstaltninger til afløsning af de gamle røde trækasser.
 
Et foreløbigt overslag vurderer, at det vil koste omkring kr. 1,2 mio. inkl. moms at gennemføre denne istandsættelse af stamvejen. Dette beløb er ikke til rådighed, hvorfor det på Generalforsamlingen i 2013 blev foreslået at øge kontingentet fra kr. 1000 til kr. 2000,-. Dette forslag blev nedstemt, da et flertal mente det formålstjentligt, at fortsætte arbejdet med at ændre kommunens beslutning omkring vejens klassificering. Den store og tiltrængte istandsættelse af Videbechs Allé må derfor under alle omstændigheder afvente kommende forhandlinger. I sommeren 2013 blev der i stedet gennemført forskellige nødvendige vedligeholdelsesarbejder - der som følge af vejens tilstand og den lange, hårde vinter 2012/13 blev større og mere omkostningstung end de foregående år.